روز جهانی بیابان زداییتاریخ۱۷ ژوئن برابر با ۲۷ خرداد ماهعلت نامگذاری ایجاد یک همکاری جهانی برای جلوگیری از بیابان زایی، تخریب سرزمین و کاهش اثرات خش...