برنامه رژیم غذایی جنرال موتورز از سال 1985 مورد بررسی قرار گرفته است و این رژیم در اصل توسط جنرال موتورز به همراه اداره غذا و دارو و اداره کشاورزی ایا...