ستاره | سرویس سرگرمی - متن دلتنگی و دوری حس احساس ما را از نبودن کسی که باید باشد و نیست، بیان می‌کند و خبر می‌دهد از احوال دلی که در انتظار یک صدا ...