پنج شنبه 4 بهمن 1397
#مصلحت
ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ ضمانت نداشت چرا به FATF اعتماد کنیم؟
چرا لابی‌های تحمیل‌کننده FATF به کشور معرفی نمی‌شوند؟
نسبت به انتساب بلاوجه نظرات شخصی به رهبری حساسیت نشان دهید
۲۹ عضو  مجمع تشخیص موضع خود درباره پالرمو را شفاف و علنی اعلام کنند
نسبت به انتساب بلاوجه نظرات شخصی به رهبری حساسیت نشان دهید
چرا لابی‌های تحمیل‌کننده FATF به کشور معرفی نمی‌شوند؟
پالرمو خروج اطلاعات مهم و استراتژیک کشور در حوزه اقتصاد است
اعضای مجمع موضع خود درباره پالرمو را شفاف کنند
go to top