به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، فریدون نهرینی روز سه شنبه در یادداشتی درباره تصویب آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی اظهار داشت: یکی از بخش های مهم و خطیر در دستگاه های اجرایی دولتی، اداره ها و معاونت های حقوقی دستگاه ها است که در مجموع سازمان حقوقی دولت را شکل می دهد و اداره و ساماندهی دعاوی دولتی در مراجع قضایی از جمله مهمترین اموری است که سازمان حقوقی دولت،..