به گزارش صبحانه،متولی و مسئول تعیین و تصویب کرایه تاکسی در پایتخت،شورای اسلامی شهر تهران است که پس از تصویب و ارسال مصوبه به فرمانداری و استانداری و تایید نهایی آن،اجرایی می شود.چندی پیش اقبال شاکری،رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی را 12 درصد اعلام کرده است.پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی ها به افزایش 25 درصدی استوار بوده است که البته پس از طرح آن در میان اعضای شورای شهر تهران در نهایت با افزایش 15 در..