چهارشنبه 1 اسفند 1397
#fatf
لوایح FATF تصویب نشود، بانک‌های ما به مشکل جدی برمی‌خورند
مجادله های طیف های سیاسی در روند بررسی لوایح 'FATF'
عضو مجمع تشخیص مصلحت: منوط‌کردن معیشت مردم به FATF نوعی فرافکنی است
ایران در صورت پذیرش FATF با دور زدن تحریم‌ مرتکب جرم می‌شود
اشتباه استراتژیک مجلس هفتم و داستان ادامه‌دار FATF
روحانی از پاسخگویی فرار می‌کند
go to top