سیدقاسم جاسمی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت  با اشاره به اتهام مجمع عمومی سازمان ملل به ایران در راستای نقض حقوق بشر، گفت: به وضوح می توان دریافت که مولفه حقوق بشر به دستاویز و ابزاری در دست کشورهای پرنفوذ در سامان ملل تبدیل شده است و اتهام زنی به کشورمان بر اساس نقض حقوق بشر در این راستا تلقی می شود.نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار کرد: سازمان ملل گزارشگرهای مختلفی در امور حقوق بشر ایران تعیین کرده و همواره این ..