آخرین خبرها در مورد 'دانلود تقویم ۱۳۹۷' تعداد: ۱ خبر

دانلود تقویم ۱۳۹۷ - دانلود رایگان تقویم

دانلود تقویم ۱۳۹۷: آغاز تقویم با شروع دوره تاریخی و زندگی اجتماعی و کشاورزی بشر و نیاز او برای تعیین زمانبندی کشاورزی است. تقویم قمری با استفاده ازاهله ماهنخستین تقویم مدون بشریست. سپس تقویم خورشیدی-قمری و آنگاه تقویم خورشیدی روی کار آمده‌است. سابقهٔ استفاده از تقویم با توجه به ثبت اهله ماه...


عضویت در سامانه خبریاب